Disclaimer en privacypolicy

De inhoud van deze site is door Gialetta met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Gialetta kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Copyright

De website www.gialetta.com de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gialetta.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Wendy Kerssens Leadmarketing. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Gialetta is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Gialetta met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Gialetta kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Gialetta gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Gialetta aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Gialetta op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Gialetta te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Gialetta niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Gialetta aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor even

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

Gialetta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacypolicy

Privacy Policy voor bezoekers van www.Gialetta.com

De website www.Gialetta.nl wordt beheerd door Gialetta.
Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en abonnees via de nieuwsbrief via e-mail. Bij bezoek aan deze website kan Gialetta gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, contactformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Gialetta je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Gialetta beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten of je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Gegevensverwerking

Gialetta verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Gialetta en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op http://www.gialetta.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Via de Google Analytics code, Bol.com affiliatelinks, Soundcloud en de Facebook pixel worden er geanonimiseerd gegevens doorgegeven aan deze partijen en Gialetta.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Gialetta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.